Nowy projekt wzorniczy – działanie 2.3

Tytuł projektu:

Nowy projekt wzorniczy w Explicite Sp. z o.o. w celu opracowania znacząco ulepszonego produktu systemu elektronicznego do sterowania bramą garażową lub bramą wjazdową.

 

Cel i planowany efekt projektu:

Projekt wpisuje się w Działanie 2.3, przyczyniając się do rozwoju działalności B+R+I w spółce oraz w kontekście nawiązywania współpracy w tym obszarze z partnerami z kraju. Projekt wpisuje się w Poddział. 2.3.5, gdyż poprzez jego realizację powstanie nowa usługa, o większej wartości rynkowej dzięki wdrożeniu autorskiego wzoru i współpracy z projektantami (dynamiczny rozwój firmy). W ramach projektu opracowany zostanie nowy projekt wzorniczy, dzięki któremu otrzymamy nowy, innowacyjny produkt.

Mierzalne efekty realizacji projektu:

Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub nowego projektu wzorniczego - 1

Liczba wdrożonych nowych projektów wzorniczych - 1

Podstawowym rezultatem projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego poprzez uzyskanie doradztwa, polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego (dla wdrożenia nowego innowacyjnego produktu).

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 508 605,00 PLN (słownie: pięćset osiem tysięcy sześćset pięć złotych 00/100)

 

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 351 475,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)

 

Termin realizacji:

01.10.2019 – 31.10.2020

uepl